فروردین 12, 1402

دانلود مقاله تهیه گوگرد پلیمری بعنوان عامل اصلی پخت در ساخت مصنوعات پلیمری- ارزان فایل

nopic اسفند 17, 1401

مقاله تهیه گوگرد پلیمری بعنوان عامل اصلی پخت در ساخت مصنوعات پلیمری

مقاله تهیه گوگرد پلیمری بعنوان عامل اصلی پخت در ساخت مصنوعات پلیمری

مقاله تهیه گوگرد پلیمری بعنوان عامل اصلی پخت در ساخت مصنوعات پلیمری

دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل docx
حجم فایل 419 کیلو بایت
تعداد صفحات 134
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

مقاله تهیة گوگرد پلیمری بعنوان عامل اصلی پخت در ساخت مصنوعات پلیمری

گوگرد(Sulfur) : گوگرد جامدی است زردرنگ كه نسبت به دیگر مواد شیمیایی دارای تاریخچه‌ای منحصر به فرد است. در قدیم بت پرستان طی مراسم و تشریفات مذهبی این ماده را می‌سوزاندند تا شیاطین را از خود دور نمایند. و همچنین از بخار یا دود گوگرد حاصل از سوزاندن آن برای سفیدكردن پارچه و حصیر استفاده می‌نمودند.

این عنصر غیر فلزی كه بطور گسترده در طبیعت پراكنده شده و از نظر فیزیكی و اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است از زمانهای بسیار قدیم شناخته شده و از آن در صنایع دارویی و شیمیایی استفاده می‌شده است.

این جامد زردرنگ در آب نامحلول بوده ولی در دی سولفیدكربن، بنزین و سایر حلالهای غیر قطبی حل می‌شود. این جامد مولكولی دارای هشت اتم گوگرد بوده كه بصورت حلقه و توسط پیوندهای كووالانسی به هم متصل شده‌اند. به دلیل وجود نیروی لاندن در شبكه بلور این ماده ، نقطه ذوب آن پایین می‌‌باشد.

عنصر شیمیایی S دارای نمره اتمی 16 و وزن مولكولی 064/32 در طبیعت به شكل جامد زردرنگ و جلای زرین موجود است.

جامد مولكولی آن دارای هشت اتم گوگرد است. دارای 3 آلوتروپ است كه معمولاً آنها را با نامهای آلفا ()، بتا ()، گاما() می‌شناسیم.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكیده

مقدمه

فصل اول :

مقدمه 2

1-1 تولید 6

1-1-1 فرایندهای جذب در مایع و اكسیداسیون 6

1-1-2 فرایندهای اكسیداسیون مستقیم 14

1-1-3 تولید گوگرد در جهان 20

1-1-4 تولید گوگرد در ایران 21

1-2 صادرات گوگرد در جهان 23

1-2-1 وضعیت صادرات گوگرد ایران 24

1-3 وضعیت مصرف گوگرد در جهان 26

1-3-1 مصرف گوگرد در صنایع داخلی 28

1-4 مصارف گوگرد 31

1-4-1 اسید سولفوریك 32

1-4-2 كشاورزی 33

1-4-3 باتریهای قابل شارژ 34

1-4-4 گوگرد در بتن 34

1-4-5 لامپ گوگردی 35

الف

1-4-6 حذف جیوه در آب 35

عنوان صفحه

1-4-7 تولید كف 36

1-4-8 گوگرد در آسفالت 36

1-4-9 گوگرد در صنایع لاستیك سازی 37

فصل دوم : (لاستیك)

تاریخچه صنعت لاستیك 39

2-1 معرفی چند اصطلاح 39

2-2 مواد در آمیزه كاری لاستیك 41

2-3 كائوچو 42

2-3-1 كائوچوها از دیدگاه بازرگانی 43

2-3-2 كائوچوها از دیدگاه مقاومتی 43

2-3-3 كائوچوها از دیدگاه فرآوری و تهیه 44

2-3-3-1 كائوچوهای طبیعی 44

2-3-3-2 كائوچوی مصنوعی 47

2-4 فرآیند پخت كائوچو 50

2-5 تركیبات مؤثر در آمیزه كاری كائوچو 51

2-5-1 گوگرد 51

2-5-2 شتابدهنده ها 51

2-5-3 فعال كننده ها 42

2-5-4 تاخیر دهنده ها 53

2-5-5 پر كننده ها 54

2-5-6 نرم كننده ها 54

عنوان صفحه

2-5-7 پپتایزرها 55

2-6 آزمونهای معمولی در تضمین مصنوعات پلیمری 55

2-6-1 آزمونهای روی آمیزه پخت شده 55

2-6-2 آزمونها آمیزه خام 56

2-6-2-1گرانروی 56

2-6-2-2 رئومتر 57

2-6-2-3 جرم مخصوص 60

2-6-2-4 چسبندگی 60

2-6-2-5 پراكنش دوده 60

2-6-1 آزمونهای آمیزه پخت شده 61

2-6-1-1 كشش 61

2-6-1-2 مانائی فشاری 62

2-6-1-3 سختی 62

2-6-1-4 سایش 62

2-6-1-5 مقاومت در مقابل پارگی 62

2-6-1-6 مقاومت خمشی 63

فصل سوم : گوگرد در لاستیك

مقدمه 65

3-1 ولكانیزاسیون 66

3-1-1 درجه ولكانیزاسیون 66

3-1-2 مراحل ولكانیزاسیون 67

عنوان صفحه

3-1-3 تغییر خواص نسبت به درجه 69

تاثیر افزایش دانسیته اتصالات عرضی 74

3-2 اثر ساختمان اتصال عرضی 77

3-2-1 نوع ساختمان اتصال عرضی 77

3-2-3 خواص مكانیكی 78

3-2-4 رفتار فرسودگی حرارتی 79

3-2-5 خواص دینامیكی 80

خواص بهینه در آمیزه های ولكانیزه شده 82

3-3 سیستم های پخت 82

3-4 پخت گوگردی 83

دلایل ترجیح سیستم پخت گوگردی 83

3-4-1 گوگرد 85

3-4-1-1 گوگرد ولكانیزاسیون 85

3-4-1-2 درصد خلوص گوگرد 87

3-4-2 مواد گوگرد دهنده 87

3-5 پخت پراكسیدی 90

3-5-1 فواید پخت پراكسیدی 91

3-5-2 معایب پخت پراكسیدی 92

3-6 روشهای پخت 92

3-6-1 پخت غیرمداوم 93

3-6-1-1 قالبگیری 93

عنوان صفحه

3-6-1-2 پخت گاز 93

3-6-1-3 پخت با غلاف سری 94

3-6-2 پخت مداوم 94

3-6-2-1 پخت با روتوكیور 94

3-6-2-2 پخت در مایعات داغ 95

3-6-2-3 پخت در بسترة ذرات داغ شناور 95

3-7 آلوتروپ های گوگرد مورد استفاده در صنایع لاستیك 95

فصل چهارم : بخش تجربی

4-1 دستگاهها و وسایل مورد استفاده 99

4-2 نقطة ذوب گوگرد محلول 100

4-3 نقطة ذوب گوگرد نامحلول 100

4-4 تعیین مقدار گوگرد محلول در تولوئن 101

4-5 تهیه گوگرد نامحلول از روش ذوب 102

4-6 روش تعیین درصد گوگرد نامحلول 103

4-7 بهینه كردن درصد گوگرد 104

4-7-1 اپتیمم كردن دما 104

4-7-2 اپتیمم كردن دور همزن 105

4-7-3 اپتیمم كردن درصد كاهندة كشش سطحی 105

4-7-4 اپتیمم كردن درصد پایدار كننده 106

4-8 استخراج گوگرد نامحلول بدست آمده 107

4-9 روغن پوشی گوگرد نامحلول بدست آمده 108

عنوان صفحه

4-10 تعیین میزان روغن گوگرد روغنی 109

4-11 تهیه گرانول گوگرد نامحلول 110

4-12 تهیه گوگرد نامحلول در مقیاس bench 111

4-13تهیه گوگرد نامحلول در مقیاس پایلوت 113

4-14 تهیه گوگرد نامحلول بوسیلة هیدرولیز 115

4-15 بكارگیری گوگرد تهیه شده در ساخت آمیزه 116

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1 گوگرد نامحلول 119

5-2 تاثیر منفی شكفتگی بر خواص آمیزه 123

5-3 گوگرد ، موهبت یا آفت 125

5-4 روشهای تهیه گوگرد نامحلول 127

الف-سرد كردن سریع گوگرد مذاب 127

ب-اكسیداسیون نافص 127

ج-هیدرولیز مستقیم 128

روش بكارگرفته شده در این پژوهش در هیدرولیز 128

5-5 روش ذوب ، روشی كاملاً كاربردی 130

5-6 مقایسة آمیزه های تهیه شده 132

پیشنهادات 134

پیوست

منابع

مقدمه :

گوگرد به عنوان محصول جانبی صنایع نفت و گاز سالانه بیش از 41 میلیون تن در سال طی فرآیند شیرین‌سازی تولید می شود . همچنین میزان تولید كل گوگرد در جهان رقمی بیش از 64 میلیون تن در سال است . حائز اهمیت قرار گرفتن مسائل زیست محیطی از عوامل مؤثر در تولید گوگرد است . به همین خاطر برای جلوگیری از مشكلات زیست محیطی و همچنین به دلیل افزایش استحصال منابع نفت و گاز ، میزان تولید گوگرد رشدی صعودی خواهد داشت . ضمن اینكه مصرف این ماده نسبت به تولید آن كمتر است .

كشور ما با داشتن منابع نفت و گاز فراوان یكی از عمده ترین تولید كنندگان گوگرد در خاورمیانه است و سالانه بیش از 5/1 میلیون تن گوگرد تولید می كند كه با راه اندازی فازهای جدید پالایشگاهها این رقم به 5/2 میلیون تن در سال خواهد رسید . مصرف سالانه كشور در حال حاضر حدود 300 هزار تن در سال است . صادرات گوگرد نیز با توجه به كاهش قیمت گوگرد مقرون به صرفه نیست . بنابراین یافتن راههایی برای مصرف این ماده و یا تبدیل آن به موادی كه دارای ارزش اقتصادی بیشتری باشند حائز اهمیت و توجه فراوان است .

تهیه گوگرد نامحلول از گوگرد معمولی می تواند یكی از راه حلهای این معضل باشد . گوگرد نامحلول بدلیل حساس نبودن حلالیت آن به كاهش دما می تواند جایگزین مناسبی برای گوگرد معمولی در صنایع لاستیك و همچنین تایر باشد . گوگرد معمولی حلالیستش در گسترة دمائی متفاوت است و با كاهش دما حلالیت آن كاهش می یابد . بنابراین با استفاده از گوگرد محلول در پخت آمیزه های لاستیكی با مشكلات عدیده ای از جمله پدیده سفیدك زدن یا شكفتگی مواجه می‌شویم . تنها راه حل مناسب برای جلوگیری از این مشكل استفاده از گوگرد نامحلول است كه در این پژوهش به روشهای تهیه آن و همچنین روشهای كاربردی و نوین تهیه گوگرد نامحلول اشاره شود . با تولید این ماده با ارزش ضمن كاهش خسارات ناشی از مصرف گوگرد معمولی و همچنین افزایش كیفیت محصولات تولیدی می توان واردات آن را به كشور كاهش داد و حتی در آینده ای نزدیك با تولید متناسب با مصرف داخلی از واردات آن جلوگیری كرد .

چكیده

رایجترین سیستم پخت در آمیزه های لاستیكی پخت گوگردی است كه علاوه بر اقتصادی بودن از تنوع زیادی برخوردار است و امكان دستیابی به محدودة گسترده ای از خواص را فراهم می‌كند. گوگرد با قرار گرفتن در بین زنجیر پلیمرها بین آنها اتصالات عرضی تشكیل میدهد و موجب تشكیل ساختار شبكه‌ای می شود . مشكل عدیده این سیستم پخت پدیده شكفتگی(blooming) گوگرد در آمیزه های لاستیكی است كه این پدیده بااستفاده از گوگرد نامحلول بر طرف می شود. زیرا وابستگی حلالیت این نوع گوگرد در بستر پلیمری به دما بسیار نامحسوس است. قیمت بالای گوگرد نامحلول و وارداتی بودن آن مشكلاتی را برای صنایع لاستیك بوجود آورده است. روشهای مختلف ارائه شده برای تهیه گوگرد نامحلول در كشور، نیز به دلایل اقتصادی و یا مشكلات دستگاهی و یا مواد اولیه قابل اجرا نبوده‌اند.