فروردین 12, 1402

دانلود بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال هفتم و نهم- ارزان فایل

nopic اسفند 17, 1401

بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال هفتم و نهم

بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال هفتم و نهم

بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال هفتم و نهم

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 224 کیلو بایت
تعداد صفحات 67
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

چکیده :

پژوهش حاضر، بررسی رابطه یادگیری مشارکتی و پیشرفت تحصیلی اهتمام ورزیده است. جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان سال هفتم و نهم تشکیل می دهد. با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد، 20 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای آزمایش فرضیه ها از پرسشنامه استفاده شده است.

پس از جمع آوری داده ها فرضیه پژوهشی که شامل 4 فرضیه بود مورد تجزیه و تحلیل واقع شد. برای بدست آوردن میزان ارتباط با وجه اشتراک بین دو گروه از ضریب همبستگی استفاده به عمل خواهد آمد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه بسم الله الرحمن الرحیم ……………………………………………………………………………………………………………………….الف

تقدیر و تشکر……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ب

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ت

فهرست مطالب……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ث

فصل اول: طرح تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

فرضیه‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

تعاریف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

فصل دوم: پیشینه تحقیق

ادبیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11

پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 37

فصل سوم: روش شناسی

جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 48

روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 48

ابزار اندازه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 48

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم: نتیجه گیری

بحث بر یافته‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 61

محدودیت‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 63

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 64

منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 65

ضمائم

پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 66